อบต.สวป่าน กำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการจัดดำเนินการเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง