ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัด

     ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนใด งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและแผน งานจัดทำแผนพัฒนา

ตำบล งานเกี่ยวกับตราข้อบังคับตำบล งบประมาณประจำปี งานขออนุมัติดำเนินการตามข้อบังคับ งานกฎหมายและคดี งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ 

งานประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานพาณิชย์ งานรัฐพิธีานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานรักษาความสะอาด

อนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสวัสดิการ และพัฒนาชุมชนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองคลัง

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและการบัญชี งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้ การนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทำงบ จัดทำบัญชีทุกประเภท และงานอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

กองช่าง

     ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานสำรวจ งานออกแบบและควบคุมอาคาร  เขียนแบบ งานประมาณค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง งานซ่อมบำรุง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย