ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตาราง ปปช.07)

โครงการ ..... จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 5.........

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง