กองคลัง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

นายเต้ย ฐิตยานุวัฒน์