สำนักปลัด

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวบุญตา เพชรหยอย นักพัฒนาชุมชนนำนาญการ รักษาราการแทนนักวิชาการศึกษา