กองคลัง

เจ้าพนักงานพัสดุปฎิบัติงาน

นายนพดล ขาวสำอางค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุุ