กองคลัง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาววงเดือน เสลาฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทนนักวิชาการจัดเก็บรายได้