สำนักปลัด

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจิตติพัฒน์ จันทรสุกรี