สำนักปลัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกณิศา เสนีวงศ์