สำนักปลัด

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวบุญตา เพชรหยอย