สำนักปลัด

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวเขมิกา ประภาชีวนนท์