ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่ที่ 4

เริ่มบ้านนายหยด  จันดี ผ่านศาลากลางหมู่บ้าน สุดทางเข้าศาลาหมู่ที่ 4 เชื่อมต่อเส้นสวนป่าน-ทุ่งแฝก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง