อบต.สวนป่าน เปิดประชุมสภา อบต.สวนป่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.
อบต.สวนป่าน เปิดประชุมสภา อบต.สวนป่าน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณา(ร่าง)ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
มีผู้เข้าประชุม 11 คน จาก 12 คน (ลาป่วย 1 คน)โดยมีท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต. ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง และหน.สป. เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่เสนอร่าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง