ซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ซ่อมแซมและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน เพื่อเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อส่งต่อผู้ป่วย Covid-19 ตำบลสวนป่าน (Community Isolation)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง