ออกตรวจสอบพื้นที่ หมู่ท่ี 2 ต.สวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 11.30 น.
นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.สวนป่าน นำทีม
-ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา
-หน.สป. และนักจัดการทั่วไป
-สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2
สำรวจถนนตามที่ร้องขอ เส้นที่ 2คือ
**สายที่ดินสายเข้าบ้านนายจรัญ บุญมี กว้าง 3.5 เมตร ยาว 20 เมตร ซึ่งเป็นการขอถนนคสล. เส้นทางใหม่โดยยังไม่มีถนนเดิม
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง