ออกตรวจสอบพื้นที่ หมู่ท่ี 4 ต.สวนป่าน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้เวลา 09.30 น.
นางสาวโยษิตา จันทวงษ์ ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.สวนป่าน นำทีม
-ผอ.กองช่าง และนายช่างโยธา
-หน.สป. และนักจัดการทั่วไป
-สมาชิก อบต. และผู้ใหญ่บ้าน ม.4
สำรวจถนนเส้นที่ 1 ตามที่ร้องขอ
**สายบ้านนายบุญชู เกิดฤทธิ์ ถึงบ้านนายชูชาติ เกิดฤทธิ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 110 เมตร
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง