ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดการใช้เงินตามงบประมาณ พ.ศ.2561
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 ตุลาคม 2560 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 2 ตุลาคม 2560 งบแสดวฐานะการเงิน